Javni pozivi – prostorno uređenje

Javne rasprave - okoliš i priroda / 10.03.2015.

Obavijest o održavanju javne rasprave za SUO rudarskih objekata i ekspl. nafte i plina na eksploatacijskim poljima ugljikovodika Molve, Kalinovac, Stari Gradac, Gola, Ferdinandovac i Čepelovac-Hampovica

Studija o utjecaju na okoliš rudarskih objekata i eksploatacije nafte i plina na eksploatacijskim poljima ugljikovodika Molve, Kalinovac, Stari Gradac, Gola, Ferdinandovac i Čepelovac-Hampovica (u daljnjem tekstu: Studija), nositelja zahvata INA Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb, upućuje se na javnu raspravu od 19. ožujka do 17. travnja 2015. godine.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 05.03.2015.

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije HR-HR-43000 Bjelovar, Pere Biškupa 5

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine i formiranje građevinske čestice infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – priključni vodovi podzemni kabelski 10(20) kV i TS 10(20)/0.4kV Zona Vojarna sa spojem na postojeći kabelski 10 kV vod, 3. skupine

Javni pozivi - prostorno uređenje / 10.02.2015.

Odgovori na primjedbe s javnog uvida na Studiju o utjecaju na okoliš za zahvat: modernizacija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge M201 na dionici Križevci –Koprivnica – državna granica

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš naslovnog zahvata održana je u razdoblju od 16. listopada do 14. studenog 2014. u gradovima Križevci i Koprivnica. Održana su dva javna izlaganja dana 28. listopada 2014. u Gradu Križevci te u prostorijama Grada Koprivnice.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 09.02.2015.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, osnovno školska ustanova osnovna škola sa sportskom dvoranom, 3. skupine

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode poziva Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, osnovno školska ustanova osnovna škola sa sportskom dvoranom, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 479/2 k.o. Koprivnički Ivanec

Javni pozivi - prostorno uređenje / 30.01.2015.

Javni poziv za uvid u spis predmeta za rekonstrukciju građevine rekonstrukcija državne ceste D28 infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa rekonstrukcija državne ceste D28, dionica Haganj-Markovac Križevački, L=10,43 km, 3. skupine

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine rekonstrukcija državne ceste D28 infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa rekonstrukcija državne ceste D28, dionica Haganj-Markovac Križevački, L=10,43 km, 3. skupine, na k.č.br. k.o. (Škrinjari, Sv. Ivan Žabno, Kuštani, Markovac Križevački, ).

Dozvole za gospodarenje otpadom / 15.01.2015.

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – BIO ULJARICE d.o.o.

Stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, pozivaju se na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva BIO ULJARICE d.o.o., Kralja Tomislava 32, 40 000 Čakovec.