Javni pozivi i natječaji

Studeni 19

Rješenje OPUO postupka za zahvat izgradnje obaloutvrde na desnoj obali rijeke Drave – Brodić, rkm 183, k.o. Ferdinandovac, nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, povodom zahtjeva nositelja zahvata HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin, Međimurska 26 b, u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi Rješenje

Studeni 15

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava – gradnja podzemnog SVJETLOVODNOG KABELA SVK za baznu postaju T-Mobile BP Križevci – HSSC, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.11.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog 18, i kat, soba 3.

Studeni 13

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Gola

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu dana 24. srpnja 2018. godine, donio je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Gola

Studeni 12

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Križevci, Podsustav “Križevci- istok” , cjelina 4, I faza

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.11.2018 u 08-10,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

Studeni 12

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kalnik

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu dana 24. srpnja 2018. godine, donio je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kalnik