Javni pozivi i natječaji

Kolovoz 23

Građevinska dozvola – KOMUNALIJE d.o.o. – građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Suha Katalena

Dozvoljava se investitoru KOMUNALIJE d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650: građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Suha Katalena

Kolovoz 20

Poziv za razvoja poduzetništva na područima naseljenim pripradnicima nacionalnih manjina – obavijest

Obavještavamo gospodarske subjekte (obrte, trgovačka društva, zadruge) sa sjedištem na područjima Općina Peteranec, Rasinja i Sokolovac, da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2018. godinu, temeljem kojeg mogu ostvariti bespovratne potpore od 50.000,00 kn do 200.000,00 kn….

Kolovoz 20

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – izmjene zahvata odlagališta otpada „Piškornica“ ugradnjom sustava aktivnog otplinjavanja na k.č.br. 3082/60, 3082/62, 3037/1, 3037/2 i 3037/3, k.o. Koprivnički Ivanec, nositelja zahvata Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec

Nositelj zahvata Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec podnio je zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata na postojećem odlaglištu otpada Piškornica ugradnjom sustava aktivnog otplinjavanja.

Kolovoz 17

Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od značaja za Koprivničko-križevačku županiju u 2018. godini

U Proračunu Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županije) za 2018. godinu, planirana su sredstva namijenjena za (su)financiranje i jednokratna pokroviteljstva udrugama i građanima za programe, manifestacije ili sudjelovanja na događanjima od općeg značaja za Koprivničko-križevačku županiju.

Kolovoz 14

Informacija o OPUO postupku – o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Hrvatskih voda – Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Drave – Otočka rkm 216,5

Nositelj zahvata -Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin, Međimurska 26b. Lokacija zahvata nalazi se u Koprivničko-križevačkoj županiji, u Općini Gola, na lijevoj inundaciji rijeke Drave kod Otočke, rkm 216,5, Općina Gola.

Kolovoz 14

Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu. Prihvatljivi korisnici bespovratnih sredstava su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Kolovoz 10

Rješenje Prethodne ocjene za zahvate rekonstrukcija vodočuvarnice Legrad u Edukativno vodni centar Drava, izgradnja pješačkog prijelaza aktivnog rukavca Drave i vidikovca Drava – Pažut u Općini Legrad

Planirani zahvati, rekonstrukcija vodočuvarnice Legrad u Edukativno vodni centar Drava, izgradnja pješačkog prijelaza aktivnog rukavca Drave i vidikovca Drava – Pažut na k.č.br. 4260, 5235/18, 5235/19, 5235/20 i 5235/21, u k.o. Legrad, nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, prihvatljivi su za ekološku mrežu ukoliko se provode u razdoblju izvan razdoblja gnježđenja ptica te ih je potrebno provoditi u razdoblju od 01.rujna. – 31. siječnja.