Datum zadnjeg ažuriranja: 2024-02-23

Humanitarna pomoć


Nadležno tijelo: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti

Način podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava/usluge:

 • putem aplikacije: https://humanitarna-pomoc.mrosp.hr/login
 • putem e- maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • osobnim dolaskom u nadležno tijelo upravno tijelo

Kontakt::

 • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • telefon: Koprivnica: 048/658-124, Križevci: 048/720-334

Popis propisa vezanih uz uslugu:

Zakon o humanitarnoj pomoći ("Narodne novine", broj: 156/23 ; u daljnjem tekstu: Zakon) stupio je na snagu 1. siječnja 2024. godine. Provedbeni propisi vezani za Zakon objavljeni su u „Narodnim novinama“, broj: 14/24, a stupili su na snagu 8. veljače 2024. godine.

Uvjet ostvarenja prava/usluge:

Zahtjevi za priznavanje statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći te zahtjevi za provođenje, produljenje trajanja ili prekid trajanja humanitarne akcije podnose se putem poveznice „Jedinstvena elektronička evidencija humanitarne pomoći “ - https://humanitarna-pomoc.mrosp.hr/login

Humanitarna pomoć može se prikupljati i pružati u obliku stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te organiziranjem humanitarne akcije

Stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći su svi oblici kontinuiranog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći  koje provodi stalni prikupljač humanitarne pomoći. Status stalnog prikupljača humanitarne pomoći može se priznati neprofitnim pravnim osobama:

 • Hrvatskom Crvenom križu i njegovim ustrojstvenim oblicima (općinska, gradska i županijska društva)
 • Hrvatskom Caritasu i drugim ustrojstvenim oblicima Caritasa (biskupijski i nadbiskupijski Caritasi) i
 • udruzi, zakladi i drugoj neprofitnoj pravnoj osobi registriranoj u Republici Hrvatskoj ako ispunjavaju uvjete propisane Zakonom.

Humanitarna akcija je vremenski ograničeno, organizirano prikupljanje humanitarne pomoći za određenog korisnika, odnosno korisnike ili za definiranu svrhu.
Humanitarnu akciju mogu provesti:

 • stalni prikupljači humanitarne pomoći ili
 • neprofitne pravne osobe koje nemaju priznat status stalnog prikupljača humanitarne pomoći, profitne pravne osobe i fizičke osobe.

Humanitarna akcija traje najduže 90 dana. Iznimno, trajanje humanitarne akcije može se produljiti na zahtjev organizatora za najduže 90 dana ako to zahtijevaju posebne okolnosti.

Organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći iz prikupljenih financijskih sredstava može podmiriti opravdane troškove vezane isključivo uz prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, u visini od najviše 10% od ukupno prikupljenih financijskih sredstava.

Fizička osoba ne može biti organizator humanitarne akcije ako prikuplja humanitarnu pomoć za osobne potrebe, potrebe bračnog ili izvanbračnog druga, životnog ili neformalnog životnog partnera, srodnika u ravnoj lozi i srodnika u pobočnoj lozi do zaključno drugog stupnja srodstva.
Fizička osoba ne može organizirati humanitarnu akciju radi podmirenja troškova redovnog poslovanja pravne osobe.
Pravna osoba ne može organizirati humanitarnu akciju radi podmirenja vlastitih troškova redovnog poslovanja, niti troškova redovnog poslovanja bilo koje druge pravne osobe.

Dokumentacija:

 • zahtjev
 • plan provođenja humanitarne akcije
 • plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći koji uključuje i kriterije raspodjele pomoći ako se radi o više korisnika
 • broj računa za humanitarnu akciju, osim ako se radi o humanitarnoj akciji u kojoj se prikupljaju isključivo materijalna dobra
 • podatak o broju računa na kojem će se zaprimati uplate sredstava ako se financijska sredstva prikupljaju u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, a koji ne može biti osobni transakcijski račun fizičke osobe odnosno transakcijski račun pravne osobe namijenjen redovitom poslovanju.
 • dokaz da se protiv pravne osobe i odgovorne osobe u toj pravnoj osobi ili protiv fizičke osobe ne vodi postupak iz članka 15. stavka 1. podstavka 8. Zakona.

Upravne pristojbe:

Upravna pristojba se ne plaća.

Obrasci:

Dodatna uputa korisnicima vezana uz uslugu/pravo: 

ORGANIZATOR HUMANITARNE AKCIJE DUŽAN JE:

 • prikupljena financijska sredstva voditi na računu za humanitarnu akciju, a prikupljenu humanitarnu pomoć u vidu materijalnih dobara dodijeliti korisniku u roku od osam dana od dana zaprimanja materijalnih dobara.
 • financijska sredstva koja su u okviru humanitarne akcije prikupljena u gotovini uplatiti na račun humanitarne akcije u roku od tri dana od dana završetka aktivnosti u kojoj su sredstava prikupljana.
 • financijska sredstva prikupljena u provedenoj humanitarnoj akciji mogu se koristiti za podmirenje troškova korisnika nastalih od dana podnošenja zahtjeva za provođenje humanitarne akcije.
 • za vrijeme trajanja humanitarne akcije, ako se za time pokaže potreba, te nakon završetka humanitarne akcije organizator humanitarne akcije dužan je podmiriti iskazane potrebe korisnika ili izvršiti plaćanje pravnoj odnosno fizičkoj osobi koja neposredno korisniku humanitarne akcije pruža usluge koje su predmet humanitarne akcije, a sukladno planu korištenja prikupljene humanitarne pomoći.
 • isplate pravnoj ili fizičkoj osobi koja neposredno korisniku humanitarne akcije pruža usluge koje su predmet humanitarne akcije  i plaćanja opravdanih troškova vrše se na temelju odgovarajuće financijske i druge vjerodostojne dokumentacije vezane uz svrhu humanitarne akcije.
 • podmirenje iskazanih potreba korisnika vrši se na temelju pisane izjave korisnika, njegova zakonskog zastupnika ili druge osobe koju korisnik ovlasti, a koja sadržava specifikaciju materijalnih i financijskih potreba korisnika vezanih uz svrhu humanitarne akcije.
 • prilikom provedbe i oglašavanja humanitarne akcije dužan je na odgovarajući način istaknuti logotip i QR kod humanitarne akcije.
 • nadležnom upravnom tijelu dostaviti redovito izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od 30 dana od dana završetka humanitarne akcije  te  konačno izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od 15 dana nakon posljednje radnje povezane s provedenom humanitarnom akcijom

KORISNIK HUMANITARNE AKCIJE  odgovoran je  za svrsishodno korištenje financijskih sredstava i drugih oblika humanitarne pomoći i dužan je namjenski utrošiti preuzeta materijalna dobra i financijska sredstva, sukladno planu korištenja prikupljene humanitarne pomoći, te o njihovu utrošku dostaviti vjerodostojnu dokumentaciju organizatoru humanitarne akcije u svrhu dostave konačnog izvješća o provedenoj humanitarnoj akciji.