Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom u 2021. godini

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14., 70/17. i 98/19.) i članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 8/19.), Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom u 2021. godini

I.

Koprivničko-križevačka županija poziva udruge koje su programski/projektno usmjerene na rad u području naznačenom u ovom Natječaju za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom u 2021. godini (u daljem tekstu: Natječaj), da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju prioritetnog područja iz ovog Natječaja.

II.

Udruge, sukladno ovom Natječaju, mogu prijaviti program/projekt za sljedeće prioritetno područja:

 • Prioritetno područje – rad udruga iz područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom

III.

Udruge mogu prijaviti programe/projekte usmjerene na provođenje sljedećih aktivnosti :

 • poticanje građana da se uključe u djelovanje udruga;
 • unapređenje zdravlja i prevenciju;
 • zaštitu i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju;
  izobrazbu djece i mladih u području zdravstva te njihovo aktivno sudjelovanje u društvu;
 • prevenciju i borbu protiv svih oblika ovisnosti;
 • promicanje i razvoj volonterstva, socijalnih usluga i humanitarne djelatnosti;
 • rano otkrivanje zloćudnih i kroničnih bolesti;
 • unapređenje zdravlja djece i mladih;
 • promicanje i unaprjeđenje humanitarne i zdravstvene skrbi;
 • unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom i drugih ranjivih skupina u društvu;
 • prevenciju i suzbijanje ovisnosti.

Popis prihvatljivih aktivnosti koji je naznačen ne predstavlja konačnu listu aktivnosti, već daje samo okvir za lakšu pripremu projekta/programa.

Svi promotivni materijali (uključujući publikacije, biltene, letke, majice i slično) koji su sufinancirani sredstvima Koprivničko-križevačke županije putem ovog natječaja moraju sadržavati rečenicu: „Projekt/ program sufinanciran od strane Koprivničko-križevačke županije.“

IV.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 150.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 20.000 kuna.

V.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 19. veljače 2021. godine do 15.00 sati.

VI.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše tri projekta u okviru ovog Natječaja na razdoblje provedbe do 31.12.2021. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnog područja Natječaja.

VII.

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja je programski usmjerena na rad u spomenutim područjima, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila programske i financijske obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

VIII.

Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

IX.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima iz 2021. godine, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr).

Natječajnu dokumentaciju treba ispuniti na računalu, te je potpisanu i ovjerenu pečatom,u zatvorenoj omotnici poslati poštom ili dostaviti osobno (predaja u prijemnom uredu) na sljedeću adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom u 2021. godini
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica
– Ne otvarati –

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu, način podnošenja prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo projekti/programi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete natječaja.

X.

Na mrežnim stranicama županije bit će javno objavljeni rezultati Natječaja.

S udrugama kojima će biti odobrena financijska sredstva, Koprivničko-križevačka županija sklopit će ugovor kojim će se detaljnije propisati prava i obveze potpisnika.

XI.

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: udruge@kckzz.hr, i to najkasnije do 05. veljače 2021. godine. Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese s kojih su poslani, a odgovori na najčešće postavljana pitanja objavit će se na mrežnoj stranici, i to najkasnije 7 dana prije isteka natječaja.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Koprivničko-križevačka županija ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

Ž U P A N
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:230-01/21-01/3
URBROJ:2137/1-07/11-21-2
Koprivnica, 18. siječnja 2021.

Ž U P A N
Darko Koren, ing. građ.