26.06.2024.

Javna nabava radova rekonstrukcije i dogradnje dvorca Inkey u funkciji wellness turizma

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 26.06.2024. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2024/S F02-0006397. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 30.07.2024., 09:00 sati.

Pročitano 153 puta