Datum zadnjeg ažuriranja: 2023-05-05

Jedinstveni digitalni pristupnikcroatia flagunited kingdom flag

your europe logo

Licencija za obavljanje javnog prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu


Nadležno tijelo: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu prema adresi sjedišta prijevoznika – Koprivnica, Đurđevac, Križevci

Propisi:

 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine" broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22)
 • Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa („Narodne novine“ broj 50/18)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite  potrebe („Narodne novine“ broj 50/18, 56/19, 107/20, 147/21, 71/22)

Način podnošenja zahtjeva:

 • putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • osobnim dolaskom u nadležno upravno tijelo

Kontakt

 • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • telefon:
  • Koprivnica – 048/658 211, 048/658 108, 048/658 109
  • Križevci - 048/720 325
  • Đurđevac - 048/818 423

Temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu djelatnost javnog cestovnog prijevoza u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu može obavljati prijevoznik (pravna ili fizička osoba) ako je registriran za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i ako ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom, odnosno Pravilnikom o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa.

Obveznik: Svaki prijevoznik (fizička osoba - obrtnik i pravna osoba) registriran za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza dužan je prije početka obavljanja djelatnosti podnijeti zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika, tereta, autotaksi prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu sukladno članku 7. i 8. Zakona i članku 3. Pravilnika (licenciju za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika i tereta u međunarodnom cestovnom prometu izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture).

Uz zahtjev stranka je dužna priložiti kao dokaz o ispunjavanju Zakonom propisanih uvjeta:

1. Dokaz o ispunjavanju uvjeta stručne osposobljenosti, zaposlenosti osoba odgovornih, za prijevoz (upravitelj prijevoza je prijevoznik osobno ili zaposlena stručna osoba koja ispunjava uvjete za upravitelja prijevoza):

 • preslika uvjerenja o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti,
 • preslika diplome za ovlaštenu osobu odgovornu za prijevoz sa VSS cestovnog smjera,
 • preslika diplome za ovlaštenu osobu odgovornu za prijevoz sa VŠS  cestovnog smjera
 • sklopljen ugovor o obavljanju poslova upravitelja prijevoza s fizičkom osobom koja je stručno osposobljena za upravitelja prijevoza, odnosno s pravnom osobom koja ima zaposlenog stručno osposobljenog upravitelja prijevoza

2. Dokaz o ispunjavanju uvjeta tehničke sposobnosti za registrirano motorno/ priključno vozilo za pojedine vrste prijevoza za koju vrstu prijevoza traži licenciju:

 • kopija prometne dozvole, ili
 • ugovor o zakupu ili leasingu, ili
 • ugovor o podzakupu ili ugovor o najmu vozila kojim će obavljati djelatnost

3. Dokaz o ispunjavanju uvjeta financijske sposobnosti:

Smatra se da financijsku sposobnost u skladu s ovim Zakonom ima domaći prijevoznik ako ima na raspolaganju imovinu u visini od najmanje 9000 eura za prvo vozilo te 5000 eura za svako sljedeće vozilo, računajući u kunskoj protuvrijednosti, prema važećem tečaju Europske središnje banke (ECB) objavljenom u Službenom listu Europske unije.

Iznimno, za ishođenje licencije za obavljanje prijevoza putnika vozilima koja osim sjedala vozača imaju najviše osam sjedala (osobni automobili kategorije M1) smatra se da domaći prijevoznik ima financijsku sposobnost ako na raspolaganju ima imovinu u visini od najmanje 3000 eura za prvo vozilo te 1500 eura za svako sljedeće vozilo, računajući u kunskoj protuvrijednosti, prema važećem tečaju Europske središnje banke (ECB) objavljenom u Službenom listu Europske unije.

Financijska sposobnost dokazuje se jednim od sljedećih dokumenata:

 • izvodom iz odgovarajućeg registra, iz kojeg je razvidna visina osnivačkog kapitala
 • preslikom bilance stanja koju je prijevoznik za proteklu godinu podnio poreznom tijelu
 • popisom pojedinih osnovnih sredstava, uključujući i troškove nabave ili uplate za vozila, poslovni prostor, uređaje i opremu
 • ispravom o vlasništvu neopterećenih nekretnina
 • ugovorom o namjenski vezanom depozitu u banci
 • garancijom banke ili druge financijske institucije kojom se daje jamstvo za dobro poslovanje prijevoznika za razdoblje važenja garancije u visini propisanoj stavcima 1. i 2. ovoga članka. Bankom i drugom financijskom institucijom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se banke koje su dobile dozvolu Hrvatske narodne banke za izdavanje garancija na području Republike Hrvatske, sukladno zakonu kojim se uređuje bankarstvo, odnosno poslovanje društava za osiguranje
 • potvrdom o raspoloživim novčanim sredstvima
 • policom osiguranja imovine na odgovarajući iznos

Iznimno, pravna ili fizička osoba – obrtnik koja obavlja autotaksi prijevoz putnika, financijsku sposobnost dokazuje važećom policom osiguranja svih putnika u vozilu kojim se obavlja autotaksi prijevoz, a koja je sklopljena sukladno posebnom propisu kojim se reguliraju obvezna osiguranja u cestovnom prometu.

4. Dokaz o ispunjavanju uvjeta da ne postoji dug za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, što se dokazuje potvrdom ne starijom od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije:

 • potvrda porezne uprave

5. Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi

Upravna pristojba:
Ovisno o vrsti licencije, po Tar. br. 15. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine" broj 156/22):

Upravna pristojba – uplata - Državni proračun Republike Hrvatske, žiro-račun  HR1210010051863000160, poziv na broj (64) 5002-27669-OIB podnositelja zahtjeva

 • 92,91 eura - za izdavanje licencije za obavljanje unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza
 • 4,65 eura - za izdavanje izvoda licencije za obavljanje unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza za pojedino vozilo

NAPOMENA:

 • dobar ugled - podatke o dobrom ugledu pribavit će ovo upravno tijelo po službenoj dužnosti

„(1) Dobar ugled, u smislu ovoga Zakona, nema pravna osoba ili upravitelj prijevoza u pravnoj osobi te fizička osoba – obrtnik ili druga fizička osoba:

  • koja je pravomoćnom presudom proglašena krivom za počinjenje kaznenog djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII. Kaznenog zakona), okoliša (glava XX. Kaznenog zakona), opće sigurnosti (glava XXI. Kaznenog zakona), sigurnosti prometa (glava XXII. Kaznenog zakona), imovine (glava XXIII. Kaznenog zakona), gospodarstva (glava XXIV. Kaznenog zakona), kaznenog djela krivotvorenja (glava XXVI. Kaznenog zakona) ili zbog kaznenog djela povrede službene dužnosti (glava XXVIII. Kaznenog zakona)
  • kojoj je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti cestovnog prijevoza ili
  • koja je osuđena za druga kaznena djela na kaznu zatvora.

(2) Dobar ugled, u smislu ovoga Zakona, također nema osoba koja je u zadnje tri godine do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije pravomoćnom presudom suda nadležnog za prekršajne predmete ili pravomoćnim prekršajnim nalogom nadležnog tijela, više od dva puta bila kažnjena za teži prekršaj povezan s obavljanjem djelatnosti cestovnog prijevoza putnika ili tereta, teži prekršaj iz područja sigurnosti cestovnog prometa, prijevoza opasnih tvari, nezakonitog rada i zapošljavanja, nelojalne konkurencije, odnosno za postupanja u suprotnosti s odredbama međunarodnih ugovora.

(3) Težim prekršajem iz stavka 2. ovoga članka smatra se prekršaj za koji je zakonom propisana novčana kazna za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika u iznosu od najmanje 35.000,00 kn/4.645,30 € (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kuna), odnosno za odgovornu osobu ili drugu fizičku osobu u iznosu od najmanje 20.000,00 kn/2.654,46 € (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kuna).

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za prijevoznike koji obavljaju autotaksi prijevoz putnika, težim prekršajem iz stavka 2. ovoga članka smatra se prekršaj za koji je zakonom propisana novčana kazna za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika u iznosu od najmanje 25.000,00 kn/3.318,07 € (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kuna), odnosno za odgovornu osobu ili drugu fizičku osobu u iznosu od najmanje 10.000,00 kn/1.327,23 € (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kuna).

(5) Dobar ugled, u smislu ovoga Zakona, osoba iz stavka 1. ovoga članka iznova stječe nastupanjem rehabilitacije, sukladno posebnim propisima kojima se regulira prekršajna i kaznena odgovornost pravnih i fizičkih osoba.

6) Prilikom ocjene dobrog ugleda primjenjuje se metodologija izračuna učestalosti ponavljanih povreda ovisno o broju vozača s kojima upravlja upravitelj prijevoza, sukladno odredbama Priloga II. iz Uredbe Komisije (EU) 2016/403 te odredbi članka 6. stavka 2. točke a) Uredbe (EZ) br. 1071/2009.“

 • sve promjene u evidenciji, nakon ishođenja licencije, autotaksi prijevoznik dužan je dostaviti izdavatelju licencije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene, na način da dostavi posljednju ažuriranu verziju evidencije i popis promjena izbrisanih i upisanih vozila u odnosu na posljednju evidenciju koju je dostavio izdavatelju licencije, pri čemu dostavljane ažurirana evidencija odnosno popis promjena mora sadržavati datum brisanja odnosno upisa svakog pojedinog vozila u predmetnu evidenciju. Promjene u evidenciji mogu se dostavljati i elektroničkom poštom.

Obrasci:

document ZAHTJEV - IZDAVANJE LICENCIJE ILI IZVODA

Za dodatna pitanja molimo vas koristite sljedeću kontakt formu:

Neispravan unos
Neispravan unos
Neispravan unos
Neispravan unos

Sigurnosni kod:

Pogrešan unos