05.12.2022.

Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije

Objavljeno u kategorijama: Novosti

1Q7A3596


Odbor za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije poziva sve građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije.

Javna priznanja su:

 1. Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije,
 2. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo,
 3. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara

Matočec“,

 1. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje inovatorstva „Marcel

Kiepach“,

 1. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije,
 2. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini,
 3. Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije,
 4. Plaketa Župana Koprivničko-križevačke županije.

1. Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije je javno priznanje fizičkim osobama koje su se istakle naročitim zaslugama za područje Koprivničko-križevačke županije, sukladno članku 3. Odluke. Počasni građanin može biti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin. Godišnje se može proglasiti jedna osoba počasnim građaninom uz dodjelu kovanice od zlata s otisnutim grbom Županije i likom sv. Marka Križevčana uz posebnu povelju. Ovlašteni predlagatelji za ovo javno priznanje su župan ili najmanje 1/3 članova Županijske skupštine.

2. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama, hrvatskim državljanima, koji su bili ili jesu životno i/ili profesionalno vezani za Županiju, za najviše zasluge u promicanju gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša, turizma i svih drugih područja društvenog života u Koprivničko-križevačkoj županiji. Godišnje se dodjeljuje jedna novčana nagrada u iznosu 15.000,00 kuna uz posebnu povelju.

Ovlašteni predlagatelji za ovo javno priznanje su župan, članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, izvršna i predstavnička tijela JLS-a s područja Županije, fizičke osobe s prebivalištem na području Županije, udruge, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe sa sjedištem na području Županije.

3. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“ dodjeljuje se fizičkim osobama, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište, djeluju ili rade na području Koprivničko-križevačke županije za najviše zasluge u promicanju ljudskih prava i temeljnih sloboda na području Koprivničko-križevačke županije. Godišnje se dodjeljuje jedna novčana nagrada u iznosu 7.000,00 kuna uz posebnu povelju. Ovlašteni predlagatelji za ovo javno priznanje su radno tijelo Županijske skupštine nadležno za pitanja ljudskih prava ili najmanje 1/3 članova Županijske skupštine.

4. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje inovatorstva „Marcel Kiepach“ može se dodijeliti fizičkoj osobi, odnosno grupi fizičkih osoba, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište ili rade na području Koprivničko-križevačke županije, te udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi koja ima sjedište ili podružnicu na području Koprivničko-križevačke županije, a dodjeljuje se za doprinos napretku primjenjivih znanja i kreativnog izražavanja kod tehničkih, gospodarskih, poljoprivrednih i drugih grana, a posebno iz područja inovatorstva, modelarstva, kreativnog modelarstva, automatike i robotike, mehanike, mehatronike, kreativne tehničke radionice, multimedije, informatike i programiranja te radio i wireless komunikacija. Godišnje se dodjeljuje jedna novčana nagrada u iznosu 5.000,00 kuna uz posebnu povelju. Ovlašteni predlagatelji za ovo javno priznanje su župan, članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, izvršna i predstavnička tijela JLS-a s područja Županije, fizičke osobe s prebivalištem na području Županije, udruge, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe sa sjedištem na području Županije.

5. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije može se dodijeliti fizičkoj osobi  ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj zajednici i drugoj pravnoj osobi s područja Republike Hrvatske te državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave drugih zemalja, međunarodnim organizacijama drugih država ili njihovim tijelima za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Koprivničko-križevačke županije i njezinih odnosa s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te za razvoj Koprivničko-križevačke županije ili pojedinih djelatnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji. Godišnje se dodjeljuju dvije novčane nagrade u iznosu 5.000,00 kuna (svaka) uz posebnu povelju, jedna za područje unapređivanja gospodarstva, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša i turizma, a druga za područje unapređivanja znanosti, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja. Iznimno Odbor može donijeti zaključak kojim će predložiti dva prijedloga iz istog područja pod uvjetom da je pristiglo više prijedloga za samo jedno područje. Ovlašteni predlagatelji za ovo javno priznanje su župan, članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, izvršna i predstavnička tijela JLS-a s područja Županije, fizičke osobe s prebivalištem na području Županije, udruge, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe sa sjedištem na području Županije.

6. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini može se dodijeliti fizičkim osobama odnosno grupi fizičkih osoba, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište ili rade na području Koprivničko-križevačke županije,  udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj  zajednici i drugoj pravnoj osobi koja ima sjedište ili podružnicu na području Koprivničko-križevačke županije. Godišnje se dodjeljuju dvije novčane nagrade u iznosu 5.000,00 kuna (svaka) uz posebno priznanje, jedna za područje unapređivanja gospodarstva, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša i turizma, a druga za područje unapređivanja znanosti, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja. Iznimno Odbor može donijeti zaključak kojim će predložiti dva prijedloga iz istog područja pod uvjetom da je pristiglo više prijedloga za samo jedno područje. Ovlašteni predlagatelji za ovo javno priznanje su župan, članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, izvršna i predstavnička tijela JLS-a s područja Županije, fizičke osobe s prebivalištem na području Županije, udruge, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe sa sjedištem na području Županije.

7. Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije može se dodijeliti fizičkoj osobi  ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj  zajednici i drugoj pravnoj osobi s područja Republike Hrvatske prigodom obljetnica i drugih sličnih  događaja u zemlji ili Koprivničko-križevačkoj županiji za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Koprivničko-križevačke županije, unapređivanje kvalitete življenja na području Koprivničko-križevačke županije, zbog dane donacije, za uspješnu suradnju  te promicanje ugleda Koprivničko-križevačke županije u zemlji i inozemstvu. Javno priznanje se može dodijeliti i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, međunarodnim organizacijama drugih država ili njihovim tijelima. Godišnje se dodjeljuje pet  novčanih nagrada u iznosu 3.000,00 kuna (svaka) uz posebnu zahvalnicu. Ovlašteni predlagatelji za ovo javno priznanje su župan, članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, izvršna i predstavnička tijela JLS-a s područja Županije, fizičke osobe s prebivalištem na području Županije, udruge, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe sa sjedištem na području Županije.

8. Plaketa Župana Koprivničko-križevačke županije može se dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj zajednici i drugoj pravnoj osobi s područja Republike Hrvatske prigodom obljetnica i drugih sličnih  događaja u zemlji ili Koprivničko-križevačkoj županiji za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Koprivničko-križevačke županije, unapređivanje kvalitete življenja na području Koprivničko-križevačke županije, zbog dane donacije, za uspješnu suradnju  te promicanja ugleda Koprivničko-križevačke županije u zemlji i inozemstvu. Javno priznanje može se dodijeliti i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, međunarodnim organizacijama drugih država ili njihovim tijelima. Godišnje se dodjeljuju tri plakete uz dodjelu kovanice od srebra s otisnutim grbom Županije i likom sv. Marka Križevčana te novčane nagrade u neto iznosu od 3.000,00 kuna. Ovlašteni predlagatelji za javno priznanje su upravna tijela Županije.

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA:

a) za fizičke osobe docxobrazac-FIZIČKE_osobe.docx

 • da se radi o istaknutim fizičkim osobama koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja,
 • da se radi o fizičkim osobama koje u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka, te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina;

b)  za pravne osobe docxobrazac-PRAVNE_osobe.docx

 • da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Koprivničko-križevačke županije, kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Koprivničko-križevačke županije.

Uz prijedlog se prilaže potrebna odgovarajuća dokumentacija – objavljeni rad, analize, prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i druga adekvatna dokumentacija, a prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 9/15., 19/17., 10/18. i 25/20.).

 Rok za podnošenje pisanih prijedloga je zaključno sa 16. siječnja 2023. godine.

PRIJEDLOZI MORAJU SADRŽAVATI NAZNAKU SAMO JEDNOG JAVNOG PRIZNANJA ZA KOJE SE KANDIDAT PREDLAŽE.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja MORA BITI PODNESEN NA PROPISANOM OBRASCU, ovisno o predloženom kandidatu (obrasci se mogu preuzeti na web stranici Koprivničko-križevačke županije ili u pisarnici Koprivničko-križevačke županije).

Na zahtjev Odbora, ovlašteni predlagatelj je dužan naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju. Nepravodobni, nepotpisani kao i prijedlozi iz kojih nije vidljivo za koje (jedno) javno priznanje te iz kojeg područja djelovanja se kandidat predlaže, neće se razmatrati.

Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije na adresu:

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Ulica Antuna Nemčića  5

48000   K O P R I V N I C A

sa naznakom: "prijedlog za dodjelu javnih priznanja"

 

Služba ureda župana

Pročitano 220 puta