12.12.2023.

Odluka o dopunama Odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije