Župan: Darko Koren ing.građ.
Sjedište: Nemčićeva 5/1
Telefon: 048/658-203
Fax: 048/622-584
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Župan zastupa Županiju i nositelj je izvršne vlasti Županije.
Župan u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Županije:

 1. provodi odluke Županijske skupštine i odgovara za njihovo provođenje,
 2. ima pravo obustaviti od primjene opći akt Županijske skupštine ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od iste da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Županijska skupština to ne učini župan dužan je u roku 8 dana o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 3. daje suglasnosti na akte zdravstvenim ustanovama kada je to propisano posebnom odlukom ili drugim aktima, a nije stavljeno u isključivu nadležnost predstavničkog tijela,
 4. daje suglasnost na raspolaganje imovinom svih ustanova sukladno ovlaštenju propisanom posebnim zakonima,
 5. provodi drugostupanjski upravni postupak,
 6. imenuje i razrješava pročelnike upravnih odjela i službi i tajnika Županijske skupštine te rješava o njihovim pravima, obvezama i odgovornostima u prvostupanjskom upravnom postupku,
 7. utvrđuje prijedlog Statuta Županije,
 8. priprema prijedloge općih akata koje donosi Županijska skupština, te daje mišljenja o prijedlozima općih akata koje podnesu drugi ovlašteni predlagatelji,
 9. utvrđuje prijedlog proračuna, godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Županije, te odluke o privremenom financiranju,
 10. upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama kao i prihodima i rashodima Županije u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
 11. donosi akte uređenja unutarnjeg organizacijskog ustroja upravnih tijela Županije, usmjerava njihovo djelovanje u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Županije i prenesenih poslova državne uprave i lokalne samouprave, te nadzire njihov rad,
 12. odlučuje o prihvaćanju pokroviteljstva područnog značaja,
 13. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima Županijske skupštine.

Župan je odgovoran Županijskoj skupštini za svoj rad i za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije.
Župan podnosi izvještaj o svom radu dva puta godišnje sukladno odredbama Poslovnika Županijske skupštine.