Javni poziv za tekući projekt: T 100054 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA ZDRAVLJE I JAČANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU

Obavijest korisnicima poticaja

Potrošena su sva sredstva te se zahtjevi više neće zaprimati.

Odsjek za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo


Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16 i 21/16), članka 8.Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16.) i Programa: 1016 Ruralni razvoj, (KLASA:400-06/16-01/31, URBROJ:  2137/1-04/10-16-14, od 14. prosinca 2016.), Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
Za tekući projekt: T 100054
POTPORA MALE VRIJEDNOSTI
ZA ZDRAVLJE I JAČANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU

I.

Korisnici subvencije za potporu male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Za provođenje tekućeg projekta T 100054 u Proračunu Koprivničko – križevačke županije, opći prihodi i primici za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije sa područja I i II skupine JLS prema indeksu razvijenosti, koji samostalno nemaju rezervirana sredstva za istu namjenu u proračunu za 2016. godinu osim za namjene u točki 2. pod b i d.
 2. Subvencionirati će se:
  1. Umjetna oplodnja rasplodnim materijalom visoke kvalitete za korisnike iz JLS I i II skupine prema indeksu razvijenosti koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja,
  2. Zdravstvena zaštita životinja (uključujući i pčele) za korisnike iz JLS I, II i III skupine prema indeksu razvijenosti koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja,
  3. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija poljoprivrednih gospodarskih objekata za korisnike iz JLS I i II skupine prema indeksu razvijenosti koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja,
  4. Rana dijagnostika graviditeta kod krava, kobila, krmača, koza i ovaca gdje su prihvatljivi korisnici poljoprivredni proizvođači sa cijelog područja Koprivničko – križevačke županije.
  5. Za korisnike u sustavu PDV-a isti nije prihvatljiv trošak;
 3. Subvencionirati će se 30%, ali ne više od 10.000,00 kuna po korisniku od prihvatljivih troškova, uvažavajući ograničenje potpore male vrijednosti do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 fiskalne godine, nakon izvršene potpore male vrijednosti za postizanje standarda ekonomske veličine u poljoprivrednoj. proizvodnji (EU 1408/13).
 4. U skladu sa načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, koje je propisano člankom 7., stavak 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ 30/15), prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane EPFRR i mjerama propisanim Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.
 5. Zahtjev za potporu podnosi se jednom godišnje.
 6. Prihvatljivim troškovima smatrati će se računi nastali od 12.10. 2016. godine.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Kopija računa ovlaštene fizičke i pravne osobe davatelja usluga umjetnog osjemenjivanja, zdravstvene zaštite životinja, DDD usluga ili rane dijagnostike graviditeta ;
 2. Dokaz o plaćanju po računima;
 3. Kopija žiro računa /IBAN;
 4. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 5. Izjava o potpori male vrijednosti.

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 22. prosinca 2017. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje potpore male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom «T-100054»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

 V.

Način plaćanja

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije, izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvencioniranje potpore male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu.

Korisnik subvencije dužan je dostaviti dokaz o plaćanju računa za troškove.

VI.

Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.kckzz.hr), a obavijest o Javnim pozivima u Glasu Podravine i Prigorja. Sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-189 i na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-08/17-01/1
URBROJ:2137/1-04/13-17-1
Koprivnica,  24. ožujka 2017. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.