Sazvana 7. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar sazvao je 7. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 16. svibnja 2018. (srijeda) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o utvrđivanju početka mirovanja kao i početku obnašanja dužnosti zamjenika/zamjenice člana Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,

2. Razmatranje Izvješća o problematici zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini, s prijedlogom Zaključka,

3. Informacija župana Koprivničko-križevačke županije o donošenju Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu,

4. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu,

5. Razmatranje Informacije o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka,

6. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite u 2017. godini za Koprivničko-križevačku županiju,

7. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa „Međunarodna suradnja i EU projekti“, s prijedlogom Zaključka,

8. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, Proračunska zaliha za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine, s prijedlogom Zaključka,

9. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“, s prijedlogom Zaključka,

10. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Komunalno gospodarstvo“, s prijedlogom Zaključka,

11. Razmatranje Izvješća o provođenju Programa „Vodno gospodarstvo“, s prijedlogom Zaključka,

12. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa održivog gospodarenja energijom u 2017. godini, s prijedlogom Zaključka,

13. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka,

14. Razmatranje Izvješća o lovnom gospodarstvu i šumarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini, s prijedlogom Zaključka,

15. Razmatranje Izvješća o ruralnom razvoju na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini, s prijedlogom Zaključka,

16. Razmatranje Izvješća o elementarnim nepogodama u 2017. godini na području Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,

17. Razmatranje Izvješća o radu Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama na području Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu,

18. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Koprivničko-križevačke županije i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka,

19. Razmatranje Izvješća o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka,

20. Razmatranje Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2017. godinu i Financijskog izvješća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,

21. Razmatranje Informacije o radu koncesionara primarne zdravstvene zaštite za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka,

22. Razmatranje Informacije o radu i financijskim rezultatima zdravstvenih ustanova za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka:
a) Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica,
b) Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije,
c) Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije,
d) Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
e) Ljekarni Koprivnica,
f) Ljekarne Križevci,

23. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka,

24. Razmatranje Informacije o pružanju usluga pomoći u kući starijim osobama u 2017. godini, s prijedlogom Zaključka,

25. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa iz područja osnovnog i srednjeg školstva Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka,

26. Razmatranje Informacije o stipendiranju i kreditiranju studenata Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka,

27. Razmatranje Informacije o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka,

28. Razmatranje Informacije o realizaciji Programa udruga građana za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka,

29. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka,

30. Razmatranje Izvješća o provedbi Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine, za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka,

31. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje političkih stranaka i članova Županijske skupštine izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu,

32. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu,

33. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji,

34. Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija za izgradnju distribucijskog sustava plina na području Općine Rasinja,

35. Donošenje Odluke o osnivanju Koordinacijske radne skupine za primjenu propisa iz područja zaštite životinja,

36. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Odluke o izmjena Društvenog ugovora trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „Piškornica“ d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske,

37. Donošenje Odluke o mjerama čuvanja i zaštite šuma, provođenja šumskog reda te zabrane loženja otvorene vatre i paljenje drvenog ugljena za šume i šumsko zemljište šumoposjednika na području Koprivničko-križevačke županije,

38. Donošenje Odluke o otpisu dijela potraživanja Koprivničko-križevačke županije po Programu za poticanje razvoja malog gospodarstva za 2000. godinu (Program „Gruda snijega“),

39. Donošenje Odluke o otpisu dijela potraživanja Koprivničko-križevačke županije po kreditima odobrenim od strane Koprivničko-križevačke županije za kreditiranje otkupa junica,

40. Donošenje Odluke o otpisu dijela potraživanja Koprivničko-križevačke županije po kreditima odobrenim od strane Koprivničko-križevačke županije za poduzetničke projekte žena i mladih za 2003. godinu,

41. Donošenje dopune Programa 1016: RURALNI RAZVOJ,

42. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, umirovljenike i osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom i socijalnu uključenost,

43. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, Proračunska zaliha za:
a) siječanj,
b) veljaču,
c) ožujak,

44. Donošenje Zaključka o davanju ovlaštenja županu Koprivničko-križevačke županije za davanje u najam dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije,

45. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnine u vlasništvu Osnovne škole Sidonije Rubido Erdὂdy Gornja Rijeka Općini Gornja Rijeka u svrhu izgradnje dječjeg vrtića,

46. Pitanja i prijedlozi članica i članova.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.