Zamjenici župana

Zamjenici župana

Darko Sobota

Sjedište: Nemčićeva 5/1
Telefon: 048/658-204
Fax: 048/658-205
e-mail: darko.sobota@kckzz.hr

Ratimir Ljubić

Sjedište: Nemčićeva 5/1
Telefon: 048/658-204
Fax: 048/658-205
e-mail: ratimir.ljubic@kckzz.hr

Župan ima dva zamjenika.
Zamjenici župana biraju se na način i po postupku propisanom za izbor župana.
Zamjenici župana pomažu županu u obavljanju njegovih dužnosti, zamjenjuju ga u slučaju spriječenosti ili odsutnosti, te obavljaju i druge poslove koje im povjeri župan.
Župan može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima župana posebnim aktom.
Zamjenici župana dužnost obavljaju profesionalno.