Odaberi Toggle Title Preuzmi
pdf 1. II. Izmjene i dopune Proračuna KKŽ za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu Preuzmi (pdf, 1.23 MB)
document 2. Odluka o usvajanju Plana razvoja KKŽ za razdoblje 2021.-2027. godine Preuzmi (doc, 32 KB)
pdf 3. Proračun KKŽ za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu Preuzmi (pdf, 4.65 MB)
document 4. Odluka o izvršavanju Proračuna KKŽ za 2022. godinu Preuzmi (docx, 38 KB)
document 5. Plan rada Županijske skupštine KKŽ za 2022. godinu Preuzmi (docx, 56 KB)
document 6. Zaključak o davanju suglasnosti na osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Križevaca u korist KKŽ Preuzmi (docx, 13 KB)
document 7. Odluka o osnivanju prava građenja (na zemljištu kčbr. 595/2 k.o. Koprivnički Ivanec u korist HEP- Operater distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb) Preuzmi (doc, 36 KB)
document 8. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih u Županijsku skupštinu KKŽ za 2022. godinu Preuzmi (docx, 25 KB)
document 9. Rješenje o predlaganju izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o.-regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Preuzmi (doc, 32 KB)
document 10. Rješenje o imenovanju Savjeta za razvoj sigurnosti prometa na cestama KKŽ.docx Preuzmi (docx, 17 KB)
document 11. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva KKŽ.docx Preuzmi (docx, 13 KB)
document 12. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu na području KKŽ.docx Preuzmi (docx, 19 KB)
document 13. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje KKŽ za 2022. godinu.doc Preuzmi (doc, 158 KB)
document 14. Odluka o produljenju važenja Socijalnog plana KKŽ za razdoblje 2016.-2021..doc Preuzmi (doc, 26 KB)
document 15. Zaključak o usvajanju Izvješća o poljoprivrednoj proizvodnji na području KKŽ u 2020. godini.docx Preuzmi (docx, 22 KB)
document 16. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima na području KKŽ.docx Preuzmi (docx, 55 KB)
document 17. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje KŽ županije za 2022. godinu.docx Preuzmi (docx, 26 KB)