Toggle Title Preuzmi
document 15. Zaključak o usvajanju Izvješća o poljoprivrednoj proizvodnji na području KKŽ u 2020. godini.docx Preuzmi (docx, 22 KB)
document 16. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima na području KKŽ.docx Preuzmi (docx, 55 KB)
document 17. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje KŽ županije za 2022. godinu.docx Preuzmi (docx, 26 KB)
document 12. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu na području KKŽ.docx Preuzmi (docx, 19 KB)
document 13. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje KKŽ za 2022. godinu.doc Preuzmi (doc, 158 KB)
document 14. Odluka o produljenju važenja Socijalnog plana KKŽ za razdoblje 2016.-2021..doc Preuzmi (doc, 26 KB)
document 9. Rješenje o predlaganju izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o.-regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Preuzmi (doc, 32 KB)
document 10. Rješenje o imenovanju Savjeta za razvoj sigurnosti prometa na cestama KKŽ.docx Preuzmi (docx, 17 KB)
document 11. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva KKŽ.docx Preuzmi (docx, 13 KB)
document 6. Zaključak o davanju suglasnosti na osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Križevaca u korist KKŽ Preuzmi (docx, 13 KB)
document 7. Odluka o osnivanju prava građenja (na zemljištu kčbr. 595/2 k.o. Koprivnički Ivanec u korist HEP- Operater distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb) Preuzmi (doc, 36 KB)
document 8. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih u Županijsku skupštinu KKŽ za 2022. godinu Preuzmi (docx, 25 KB)
pdf 3. Proračun KKŽ za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu Preuzmi (pdf, 4.65 MB)
document 4. Odluka o izvršavanju Proračuna KKŽ za 2022. godinu Preuzmi (docx, 38 KB)
document 5. Plan rada Županijske skupštine KKŽ za 2022. godinu Preuzmi (docx, 56 KB)
pdf 1. II. Izmjene i dopune Proračuna KKŽ za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu Preuzmi (pdf, 1.23 MB)
document 2. Odluka o usvajanju Plana razvoja KKŽ za razdoblje 2021.-2027. godine Preuzmi (doc, 32 KB)
document 29. Rješenje o imenovanju članova-članica i zamjenika članova-članica Savjeta za razvoj civilnog društva u KKŽ.docx Preuzmi (docx, 17 KB)
document 31. Zaključak o utvrđenju interesa i davanju suglasnosti na zakup bez natječaja poslovnog prostora Osnovne škole Koprivnički Bregi.docx Preuzmi (docx, 14 KB)
document 32. Odluka o početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine KKŽ.docx Preuzmi (docx, 14 KB)