Toggle Title Preuzmi
pdf Izvješće o radu Župana Koprivničko križevačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine Preuzmi (pdf, 710 KB)
document 29. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prihvatu darovanja nekretnine u k.o. Gola Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 13 KB)
document 28.5. Zaključak o prijenosu nefinancijske imovine Osnovnoj školi Sveti Ivan Žabno Preuzmi (doc, 49 KB)
document 28.4. Zaključak o prijenosu nefinancijske imovine Osnovnoj školi Ivan Lacković Croata Kalinovac Preuzmi (doc, 50 KB)
document 28.3. Zaključak o prijenosu nefinancijske imovine Osnovnoj školi Kloštar Podravski Preuzmi (doc, 50 KB)
document 28.2. Zaključak o prijenosu nefinancijske imovine Osnovnoj školi Sveti Petar Orehovec Preuzmi (doc, 50 KB)
document 28.1. Zaključak o prijenosu nefinancijske imovine Osnovnoj školi Andrije Palmovića Rasinja Preuzmi (doc, 49 KB)
document 27. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju Odluke o darovanju školske sportske dvorane OŠ Sveti Petar Orehovec Preuzmi (docx, 14 KB)
document 26. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju darovanja nekretnine kč. br. 94 Osnovne škole Kloštar Podravski Preuzmi (docx, 14 KB)
document 25. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata za 2022. godinu Preuzmi (doc, 31 KB)
document 24. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Koprivničko-križevačke županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu Preuzmi (docx, 25 KB)
document 23. Zaključak o usvajanju Izvješća o mjerama provođenja programa „EU projekti“ za 2022. godinu Preuzmi (docx, 16 KB)
document 22. Zaključak o usvajanju Izvješća o mjerama provođenja Tekućeg projekta T100101 Digitalna transformacija županijske uprave za 2022. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 21. Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2022. godini u Koprivničko-križevačkoj županiji Preuzmi (docx, 340 KB)
document 20. Zaključak o usvajanju Izvješća o mjerama provođenja Programa unapređenja vatrogastva i Programa zaštite i spašavanja za 2022. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 19. Zaključak o usvajanju Izvješća o mjerama provođenja programa Aktivnosti 100208: Županija prijatelj djece Preuzmi (docx, 14 KB)
document 18. Zaključak o usvajanju Izvješća o mjerama provođenja Programa 1082 Međunarodna suradnja za 2022. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 17. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 16. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2022. godinu Preuzmi (docx, 24 KB)
document 15. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Koordinacije za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (docx, 22 KB)