Datum zadnjeg ažuriranja: 2023-02-06

Obrt


Nadležno tijelo: Koprivničko-križevačka županija,Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, prema mjestu sjedišta obrta – Koprivnica, Đurđevac, Križevci.

Način podnošenja zahtjeva:

 • osobnim dolaskom u nadležno upravno tijelo
 • putem online servisa e-Obrt
 • putem online servisa START
 • putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakt

 • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • telefon:
  • Koprivnica - 048/658 108, 048/658 109
  • Križevci - 048/720 325
  • Đurđevac - 048/818 423

Propisi:

 • Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13, 129/19, 41/20)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice („Narodne novine“ broj 101/15),
 • Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra („Narodne novine“ broj 58/09)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja („Narodne novine“ broj 100/07)                      
 • Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ broj 42/08)
 • Pravilnik o obrtima koji s mogu obavljati u stambenim prostorijama („Narodne novine“ broj 101/95)
 • Nacionalna klasifikacija djelatnosti („Narodne novine“ broj 52/07, 72/07) 
 • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ broj 82/15, 70/19, 47/20)
 • Pravilnik o izdavanju EU potvrde („Narodne novine“ broj 123/15, 123/20)
 • Pravilnik o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“ broj 112/07)

Obrt - u smislu odredbi Zakona o obrtu samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba u svrhu postizanja dohotka ili dobiti ostvarenih proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Upis u Obrtni registar novog obrta, prestanka obrta i svih statusnih promjena obrta obavlja se donošenjem rješenja u upravnom postupku i izdavanjem obrtnice.

Osnivanje obrta:

Zahtjev za upis u Obrtni registar podnosi se ispunjavanjem propisanog obrasca – Prijava za upis u Obrtni registar, koja sadrži podatke o vlasniku obrta, o obrtu te djelatnostima obrta u skladu sa Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007) - brojčane oznake djelatnosti obrta.

Obrti u smislu Zakona o obrtu mogu biti:

 • slobodni obrti za obavljanje kojih se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti, majstorski ispit ili odgovarajuća stručna sprema,
 • vezani obrti za obavljanje kojih se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit,
 • povlašteni obrti koje obrtnik smije obavljati samo na temelju povlastice, odnosno dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo ovisno o djelatnosti obrta.

e-Obrt – online aplikacija za registraciju obrta

Elektroničku uslugu e-Obrt pruža Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja putem sustava e-Građani, kroz koji sadašnji ili budući obrtnici mogu podnijeti prijavu za osnivanje obrta, ili upisati statusne promjene bez odlaska u nadležno registarsko tijelo, a obrtnik svoju obrtnicu, rješenje o otvaranju obrta i izvadak iz Obrtnog registra nakon provedenog postupka dobije putem svog osobnog korisničkog pretinca.

START – online aplikacija za registraciju obrta

Poduzetnici u Hrvatskoj svoje poslovanje odnosno poslovni nastan mogu pokrenuti i putem digitalnog servisa Vlade Republike Hrvatske – START. Radi se o informacijskom sustavu koji omogućuje brzo i jednostavno pokretanje poslovanja elektroničkim putem

Preduvjet: posjedovanje vjerodajnice, što podrazumijeva elektroničku osobnu iskaznicu ili FINA-in certifikat.

Državljani EU: mogu koristiti sustav e-Građani u Republici Hrvatskoj koristeći svoju nacionalnu vjerodajnicu, tj. sredstvo potvrđivanja elektroničkog identiteta, priznata u EU sustavu prekogranične identifikacije.

Zahtjev za upis u Obrtni registar podnosi se ispunjavanjem propisanog obrasca - Prijava za upis u Obrtni registar (2 primjerka). Prijava sadrži podatke o vlasniku, podatke o obrtu, naziv i.

Uz prijavu za upis prilažu se sljedeće isprave i dokazi:

 • Identifikacijska isprava (osobna iskaznica, na uvid),
 • Svjedodžba ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti odnosno potvrda o položenom majstorskom ispitu (za vezane obrte) za vlasnika obrta ili stručnu osobu ukoliko vlasnik sam ne ispunjava uvjete vezanog obrta
 • Dokaz o pravu korištenja poslovnog/stambenog prostora – ugovor o zakupu poslovnog prostora ili izvadak iz zemljišne knjige i suglasnost vlasnika
 • Dokaz o udovoljavanju posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisno posebnim zakonom
 • Ugovor o zajedničkom obavljanju obrta - ukoliko se radi o zajedničkom obrtu

Upravna pristojba se ne plaća.

Prije početka obavljanja obrta trgovačke, ugostiteljske i prijevozničke djelatnosti, obrtnik je dužan zatražiti utvrđivanje ispunjavanja minimalno tehničkih uvjeta za prostor i opremu i drugih zakonom propisanih uvjeta odnosno donošenje rješenja o ispunjavanju uvjeta (odobrenje za rad) odnosno izdavanje licencije.

Uvjerenja o nekažnjavanju i izrečene mjere Suda časti pribavlja upravno tijelo po službenoj dužnosti po primitku zahtjeva.

Tvrtka je ime pod kojim obrt posluje, a sadrži naziv obrta, oznaku obrta, ime i prezime obrtnika i sjedište obrta. Naziv obrta mora se jasno razlikovati od naziva drugog obrta sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stoga je svakako potrebno utvrditi činjenično stanje provjerom na web stranici Portor.hr postoji li već aktivan obrt s identičnim nazivom obrta.

Prilikom upisa u Obrtni registar upisuju se nazivi i brojčane oznake djelatnosti obrta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007 s objašnjenjima). Nacionalna klasifikacija djelatnosti je klasifikacija svih ekonomskih djelatnosti Republike Hrvatske.

Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica  propisuju se vezani obrti, stupanj i vrsta stručne spreme potrebne za njihovo obavljanje, popis povlaštenih obrta i način izdavanja povlastica.

Ako je obrt upisan u Obrtni registar bez početka rada, obrtnik je dužan početi s obavljanjem obrta u roku od godine dana od dana izdavanja obrtnice. Najkasnije osam dana prije početka obavljanja obrta obrtnik prijavljuje obavljanje obrta na obrascu Prijava za upis u Obrtni registar. Ukoliko obrtnik ne započne s obavljanjem  obrta u roku od godine dana ili o početku obrta ne obavijesti ovaj Upravni odjel, obrt prestaje po sili zakona. Prije početka obavljanja obrta trgovačke, ugostiteljske i prijevozničke djelatnosti, obrtnik je dužan zatražiti utvrđivanje minimalno tehničkih uvjeta za prostor i opremu kod trgovačke i ugostiteljske djelatnosti, odnosno utvrđivanje zakonom propisanih uvjeta za vozilo kod prijevozničke djelatnosti. Tek nakon ishođenja rješenja o minimalni tehničkim uvjetima stranka (trgovac, ugostitelj, prijevoznik) može započeti s obavljanjem djelatnosti.

Tradicijski i umjetnički obrti

Tradicijski obrti su obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti, te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a koji se tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom oslanjaju na obrasce tradicijske kulture, pa u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet.

Umjetnički obrt su obrti koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti, dizajnom, likovnim i drugim rješenjima uz naglašenu kreativnost i individualnost majstora obrta – umjetnika.

Uvjeti i način stjecanja statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta propisani su Pravilnikom o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima.

Obrasci:

document PRIJAVA - UPIS U OBRTNI REGISTAR

document PRIJAVA - IZDVOJENI POGON

document ZAHTJEV - PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU OBRT

document ZAHTJEV - EU POTVRDE

document ZAHTJEV - IZDAVANJE IZVATKA ILI UVJERENJA