04.05.2022.

Odluka o obvezi rada i rasporedu radnog vremena radi provedbe izbora za mjesne odbore u Općini Virje u 2022. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj  7/13., 14/13., 9/15., 11/15. - pročišćeni tekst, 2/18., 3/18. - pročišćeni tekst, 4/20., 25/20., 3/21. i 4/21. - pročišćeni tekst) i članka 4. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/20., 9/20., 28/20., 1/21., 5/21., 8/21. – pročišćeni tekst,  33/21. i 10/22.)  župan Koprivničko-križevačke županije 3. svibnja 2022. donosi

ODLUKU
o obvezi rada i rasporedu radnog vremena radi
provedbe izbora za mjesne odbore u Općini Virje  u 2022. godini

I.

U Upravnom odjelu za opću upravu i imovinska prava Koprivničko-križevačke županije, Izdvojeno mjesto rada u Đurđevcu, a vezano uz provedbu izbora za mjesne odbore u Općini Virje u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Izbori), službenica koja radi na pripremi, provjeri i izradi popisa birača te izdavanju potvrda za glasovanje, na dane koji prethode i na dan provedbe Izbora raditi će:

  • 5. svibnja 2022. godine (četvrtak) u vremenu od 8,00 do 15,00 sati u mjestu rada.
  • 6. svibnja 2022. godine (petak) u vremenu od 8,00 do 15,00 sati u mjestu rada.
  • 8. svibnja 2022. godine (nedjelja) u vremenu od 7,00 do 19,00 sati u Matičnom uredu Virje.   

II.

Sredstva za pokriće troškova Izbora osiguravaju se u proračunu Općine Virje, a sredstvima za provedbu izbora i sredstvima za naknadu obavljanja administrativnih i stručnih poslova raspolaže Izborno povjerenstvo Općine Virje sukladno članku 36. stavcima 1. i 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/14.) i članku 126. stavcima 5. i 6. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.).

Službenici će isplatu naknade za rad na dan Izbora izvršiti Općina Virje iz sredstava osiguranih za provedbu Izbora u Proračunu Općine Virje u 2022. godini, temeljem Odluke Izbornog povjerenstva Općine Virje i Sporazuma zaključenog između Općine Virje i župana Koprivničko-križevačke županije KLASA: 012-07/22-01/1, URBROJ:2137-02/04-22-4. od  2. svibnja 2022. godine.

Naknada iz stavka 1. ove točke ne smije biti manja od iznosa koji bi službenica ostvarila temeljem  Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/20., 7/20., 13/20., 24/20., 29/20. i 29/21.) po osnovi prekovremenog rada odnosno rada nedjeljom.

III.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se pročelnik Upravnog odjela za opću upravu i imovinska prava Tihomir Kvakarić, dipl. iur.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

ŽUPAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 012-07/22-01/1
URBROJ: 2137-02/04-22-5
Koprivnica,  3. svibnja 2022.

ŽUPAN
Darko Koren, ing. građ.

Pročitano 1194 puta