Datum zadnjeg ažuriranja: 2023-01-05

Utvrđivanje minimalnih uvjeta - pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu


Pravni temelj: Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) i Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu („Narodne novine” broj: 9/16, 54/16, 61/16, 69/17, 120/19).

Obveznik: fizička osoba - građanin koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

Zahtjev se podnosi Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije, prema mjestu sjedišta obrta - Đurđevac, Koprivnica, Križevci.

Način podnošenja zahtjeva:

 • osobnim dolaskom u nadležno upravno tijelo
 • putem e-maila

Uz zahtjev stranka je dužna priložiti:

 • Dokaz o državljanstvu države članice EU (preslika osobne iskaznice / putovnice)
 • Dokaz o vlasništvu objekta, pravu korištenja
  • Izvadak iz zemljišne knjige
  • Pisana suglasnost suvlasnika objekta (ako ima više vlasnika)
  • Pisana suglasnost vlasnika objekta (ako zahtjev predaje član obitelji koji nije vlasnik)
 • Dokaz o uporabljivosti  građevine – objekta u kojem će se pružati usluge sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Grafičko rješenje u kojem je vidljiva kvadratura i opis prostorija
 • Dokaz o ispravnosti električnih instalacija
 • Dokaz o ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija (dokaz o funkcionalnosti i održavanju dimnjaka)
 • Dokaz o ispravnosti/funkcionalnosti ostalih grijaćih tijela ( klima uređaja, grijalice, peći i sl.), ukoliko se nalaze u objektu
 • Dokaz da je objekt priključen na javnu kanalizacijsku mrežu, a gdje te mogućnosti nema dokaz da je to riješeno sukladno posebnim propisima
 • Potvrda o odvozu komunalnog otpada, izdana od nadležnog komunalnog poduzeća
 • Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u skladu s Tar. br. 14. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (“Narodne novine” broj 156/22.)

IBAN: HR12 1001005-1863000160
Poziv na broj: HR64 5002-33072-OIB
Korisnik: DRŽAVNI PRORAČUN RH
Svrha uplate: upravna pristojba

Upravna pristojba za izdavanje Rješenja u predmetu odjave pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ne naplaćuje se u skladu s Tar. br. 2. točka 1.  Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (“Narodne novine” broj 156/22.).

Obrasci: