Datum zadnjeg ažuriranja: 2023-01-05

Utvrđivanje minimalnih uvjeta - pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu


Pravni temelj: Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) i Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekta u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (”Narodne novine” broj: 54/16, 69/17, 120/19).

Obveznik: poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sukladno posebnim propisima i koje pruža ugostiteljske usluge sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21).

Zahtjev se podnosi Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije, prema mjestu sjedišta obrta - Đurđevac, Koprivnica, Križevci.

Način podnošenja zahtjeva:

 • osobnim dolaskom u nadležno upravno tijelo
 • putem e-maila

Uz zahtjev stranka je dužna priložiti:

 • Preslik osobne iskaznice članova poljoprivrednog gospodarstva,
 • Dokaz o upisu poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 • Dokaz o pravu korištenja objekta ili zemljišta (izvadak iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokument), pisana suglasnost suvlasnika objekta (ako ima više vlasnika)i pisana suglasnost vlasnika objekta (ako zahtjev predaje član obitelji koji nije vlasnik).
 • Dokaz o uporabljivosti  građevine - objekta u kojem će se pružati usluge sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Grafičko rješenje u kojem je vidljiva kvadratura i opis prostorija
 • Dokaz o ispravnosti električnih instalacija
 • Dokaz o ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija (dokaz o funkcionalnosti i održavanju dimnjaka)
 • Dokaz o ispravnosti/funkcionalnosti ostalih grijaćih tijela, strojeva ili uređaja, ukoliko se nalaze u objektu
 • Dokaz da je objekt priključen na javnu kanalizacijsku mrežu, a gdje te mogućnosti nema dokaz da je to riješeno sukladno posebnim propisima
 • Potvrda o odvozu komunalnog otpada, izdana od nadležnog komunalnog poduzeća
 • Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u skladu s Tar. br. 14. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (“Narodne novine” broj 156/22.)

IBAN: HR12 1001005-1863000160
Poziv na broj: HR64 5002-33072-OIB
Korisnik: DRŽAVNI PRORAČUN RH
Svrha uplate: upravna pristojba

Upravna pristojba za izdavanje Rješenja u predmetu odjave pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ne naplaćuje se u skladu s Tar. br. 2. točka 1.  Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (“Narodne novine” broj 156/22.).

Obrasci: