Toggle Title Preuzmi
document KATALOG AKATA (siječanj 2023) Preuzmi (docx, 155 KB)
pdf Rješenje prethodne ocjene za zahvat postavljanja opreme (promatračnica, nadstrešnica, info table i dr.) u JLS Legrad, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (pdf, 1.49 MB)
document Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Županijskoj skupštini Koprivničko križevačke županije za 2022 godinu Preuzmi (docx, 18 KB)
document 35.Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o zakupu poslovnog prostora Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 15 KB)
document 34.Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prestanku prava građenja Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno Preuzmi (docx, 13 KB)
document 33.Zaključak o darovanju nekretnina Osnovnoj školi „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno Preuzmi (docx, 14 KB)
document 32.Zaključak o darovanju nekretnina Osnovnoj škole Andrije Palmovića Rasinja Preuzmi (docx, 14 KB)
document 31.Zaključak o davanju suglasnosti na odluku Osnovne škole „Ivan Lacković Croata“ Kalinovac o prihvaćanju darovanja nekretnine Preuzmi (docx, 13 KB)
document 30.Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju prijenosa prava vlasništva bez naknade Gimanzije Ivana Zakmardije Dijankovečkoga Križevci Preuzmi (docx, 13 KB)
document 29.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poljoprivrednoj proizvodnji na području Koprivničko-križevačke županije u 2021. godini Preuzmi (docx, 22 KB)
document 28.Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu Preuzmi (doc, 26 KB)
document 27.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju PZC-a Varaždin d.d., Varaždin za 2021. godinu Preuzmi (docx, 22 KB)
document 26.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Piškornice-sanacijskog odlagališta d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada za 2021.godinu Preuzmi (docx, 12 KB)
document 25.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju „Piškornice“ d.o.o. Regionalnog centra za zbrinjavanje otpadom sjeverozapadne Hrvatske za 2021. godinu Preuzmi (docx, 12 KB)
document 24.Plan rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu Preuzmi (docx, 61 KB)
document 23.Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu Preuzmi (doc, 187 KB)
document 22.Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu Preuzmi (docx, 28 KB)
document 21.Plan razvoja sustava civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima na području Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 56 KB)
document 20.Akcijski plan za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje 2022.-2027. godine Preuzmi (docx, 290 KB)
document 19.Plan mreže dječjih vrtića na području Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 22 KB)