Odaberi Toggle Title Preuzmi
document 1. Odluka o nastavku obnašanja dužnosti člana Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 15 KB)
pdf 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu Preuzmi (pdf, 2.66 MB)
document 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o polugodišnjem izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 4. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine Preuzmi (docx, 13 KB)
document 5. Odluka o sufinanciranju troškova medicinski pomognute oplodnje Preuzmi (docx, 26 KB)
document 6. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranka i nezavisnih članova izabranih u Županijsku skupštinu Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu Preuzmi (docx, 21 KB)
document 7. Odluka o proširenju djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica Preuzmi (docx, 14 KB)
document 8. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 17 KB)
document 9. Zaključak o usvajanju Izvješća o poslovanju Piškornice d.o.o. za 2022. godinu Preuzmi (docx, 23 KB)
document 10. Zaključak o usvajanju Izvješća o poslovanju „PZC Varaždin“ d.d. za 2022. godinu Preuzmi (docx, 23 KB)
document 11. Zaključak o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 15 KB)
document 12. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Koprivnici Preuzmi (doc, 35 KB)
document 13. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 16 KB)
document 14. Zaključak o davanju suglasnosti na odluke o osnivanju prava građenja donesenih od osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija Preuzmi (docx, 18 KB)
document 15. Zaključak o davanju suglasnosti na osnivanje prava građenja u korist Koprivničko-križevačke županije radi realizacije projekata rekonstrukcije i dogradnje zgrade osnovnoškolskih ustanova Preuzmi (docx, 17 KB)
document 16. Zaključak o davanju suglasnosti na kupoprodaju nekretnine kč.br. 3976/2 k.o. Sveti Petar Čvrstec u vlasništvu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 13 KB)
document 17. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Đurđevcu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 18. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o najmu digitalnog mamografskog uređaja s tomosintezom Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Križevcima Preuzmi (docx, 15 KB)
document 19. Zaključak o davanju mišljenja na Nacrt Mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza Preuzmi (docx, 16 KB)